CONDICIONS D'ÚS DE MOODLE

Para ver la versión en castellano, pulse aquí

Descripció de les condicions generals d'ús de la plataforma de teleeducació Moodle.

ACCEPTACIÓ DE LES NORMES

L'ús de la plataforma Moodle de la UIB suposa l'acceptació de les normes que a continuació es detallen.

Campus Extens es reserva el dret de modificar aquests criteris. En qualsevol cas, els possibles canvis s'anunciaran amb antelació a través de la plataforma.

FINALITAT EDUCATIVA

La plataforma utilitzada, a Campus Extens, és Moodle, destinada a l'activitat acadèmica que inclou docència, investigació i gestió, per la qual cosa no s'accepten usos aliens.

CONTINGUTS EDUCATIUS

Els continguts publicats a la plataforma tenen l'objectiu exclusiu d'estar destinats a l'activitat docent.

El docent pot posar a disposició de l'alumnat qualsevol material que sigui d'autoria pròpia, indiferentment del seu format, i altres recursos aliens que consideri oportú, sempre que estiguin emparats per una llicència que permeti fer-ne ús.

Campus Extens no garanteix l'exactitud ni la qualitat dels continguts; el docent és l'únic responsable de tot el material publicat a l'assignatura.

En el cas que un docent deixi d'impartir una assignatura i vulgui cedir el seu material, així com l'estructura i les diferents activitats creades a Moodle, haurà de signar un document autoritzant-ne la còpia per part del servei Campus Extens, i l'ús posterior del material al docent encarregat de la seva docència. Quan es tracti de material d'autoria pròpia, es mantindran els crèdits originals.

Els alumnes només poden usar els materials de l'assignatura per a ús personal i no els poden reutilitzar fora de l'àmbit acadèmic, tret que es compti amb l'autorització expressa del professor.

L'usuari es fa responsable de disposar d'una còpia de la informació i/o dels fitxers que s'afegeixin a les assignatures.

Campus Extens garanteix l'accés a les assignatures del curs vigent i el material incorporat d'acord amb les dates oficials del curs acadèmic. En acabar el curs acadèmic, aquest material i l'activitat dels usuaris es mantindrà un any més, d'acord amb el que assenyala l'ACORD NORMATIU 11822/2016, del dia 18 de març de 2016 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat (article 39, FOU 429).

DRETS D'AUTOR

Queda prohibida la publicació, total o parcial, de materials amb drets de propietat intel·lectual, sense autorització prèvia corresponent; el docent assumeix la total responsabilitat davant qualsevol reclamació que, en aquest sentit, puguin efectuar terceres persones.

El docent declara, expressament, que els materials que puja a la plataforma són documents originals seus. Respecte d'obres de tercers que utilitzi o implementi, declara que ho fa (correcta utilització del dret de cita i d'il·lustració per a l'ensenyament) conforme a la normativa vigent, concretament al text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril; o l’ús dels quals estigui emparat en regulacions o convenis específics entre la universitat i entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, sense infracció dels drets de terceres persones.

Les obres són utilitzades sota la seva exclusiva responsabilitat, la universitat queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat.

Els docents que publiquin materials propis a la plataforma gaudeixen de la protecció que els concedeix la normativa vigent sobre Propietat Intel·lectual, concretament a l’esmentat text refós de la Llei de propietat intel·lectual; o l’ús dels quals estigui emparat en regulacions o convenis específics entre la universitat i entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, i són lliures per decidir quins drets, autoritzacions o llicències concedeixen a la resta d'usuaris.

Els usuaris es comprometen a respectar els usos permesos pels autors. L’omissió d’autorització expressa per a altres actes suposa que els autors se’n reserven els drets, i que cedeixen als usuaris, únicament, la possibilitat d'utilitzar o reproduir l'obra de forma privada, sense modificar-la, comunicar-la públicament o redistribuir-la, dins o fora la plataforma.

ACTIVITAT DELS USUARIS

Els usuaris donen el seu consentiment perquè se'n puguin revisar els registres i l'activitat dins la plataforma, sempre que sigui necessari per solucionar una incidència o consulta, ja sigui a petició del docent, de qualsevol autoritat universitària o de la Sindicatura de Greuges.

D'altra banda, el docent queda assabentat que el servei de Campus Extens pot accedir a la seva assignatura, per fer un informe sobre la seva activitat dins Moodle, especificant dades com els registres, recursos i les activitats, a efectes d'avaluació d'ús de la plataforma.

Per tal d'expedir el Certificat d'ús de les TIC com a element de millora i d'innovació docent, el servei de Campus Extens accedirà a l'assignatura per constatar la veracitat de les dades aportades pel docent en el formulari corresponent.

DADES PERSONALS

L'usuari queda assabentat que la informació personal que es troba a Moodle és la mateixa que hi ha a UIBdigital i que correspon a la informació que va lliurar al serveis administratius de la Universitat.

L'usuari dóna permís perquè es publiqui la fotografia inclosa a UIBdigital, dins el perfil de la plataforma educativa, encara que sempre tindrà els privilegis oportuns per poder canviar-la o suprimir-la, en el cas que ho consideri oportú.

UTILITZACIÓ D'EINES EXTERNES A LA UIB

És responsabilitat del docent la utilització d'altres sistemes externs a la UIB (Google Drive, Twitter...) per a la docència de la seva assignatura i de les conseqüències que se'n puguin derivar. De la mateixa manera, l'alumne serà responsable de l'ús que en pugui fer.

En compliment del que assenyala l'ACORD NORMATIU 11822/2016, del dia 18 de març de 2016 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat, referent al frau, i en el cas que així es consideri oportú, el docent podrà emprar eines de control de plagi amb l'únic objectiu de comprovar si existeixen coincidències de text, totals o parcials, tant d'altres treballs com a Internet en general.

ÚS ADEQUAT DE LA PLATAFORMA

Els usuaris no poden usar la plataforma de teleeducació com un mitjà per difondre publicitat ni generar SPAM, així com tampoc emprar-la per difondre o reproduir materials que vulnerin els drets de la propietat intel·lectual.

Tots els usuaris es comprometen a tenir una actitud respectuosa i a utilitzar un llenguatge adequat en la comunicació amb els altres, així com a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades.